De BIZZCARDZ website
website en de mobiele applicatie van BIZZCARDZ
hierna gezamenlijk aangeduid als het “Platform” of BIZZCARDZ
worden beheerd door :
V&D EXPERTS srl
Rue de la Réunion 2
7000 MONS
BCE : 0731 880 737
e-mail: contact@vdxperts.be
hierna “de verkoper” genoemd
voornamelijk bestemd voor elke onderneming die over een apparaat voor het aanmaken van virtuele visitekaartjes en een beheerder van visitekaartjes wenst te beschikken, hoewel het Platform ook toegankelijk is voor particulieren
hierna “de Klant” genoemd
Deze bedrijven, de Klanten, verlenen toegang aan de personen in hun organisatie die daar vrijwillig mee hebben ingestemd, wetende dat de Gebruikersaccount toebehoort aan de Klant
Hierna “de Gebruiker” genoemd.
Een individu kan het genoemde Platform ook gebruiken
hierna te noemen “Consument” indien een specificiteit van toepassing zou zijn
@Alle rechten voorbehouden BizzCardz

1. Toepassingsgebied
Klanten en/of Gebruikers, die toegang hebben tot het Platform, kunnen een virtueel visitekaartje aanmaken en hun portfolio van digitale visitekaartjes beheren. Deze kunnen worden uitgewisseld via verschillende mediakanalen. Deze kanalen kunnen gevarieerd zijn en in de loop van de tijd evolueren; elke verspreiding zal systematisch afhangen van een voorafgaande toestemming of een vrijwillige actie van de Gebruiker.
hierna “de Diensten” genoemd.
De aanmaak van een Klantenrekening is essentieel om toegang te krijgen tot de verschillende diensten die door het Platform worden aangeboden. Elke Klant laat de door hem aangewezen personen van zijn organisatie toe om een Gebruikersaccount aan te maken.
De toegang tot het Platform is voorbehouden aan meerderjarige en handelingsbekwame personen.
De Klant behoudt de rechten op de Gebruikersaccounts.
Door deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden, gaat de Klant een contract aan met de Verkoper en stemt hij volledig in met de daarin omschreven wederzijdse rechten en verplichtingen, met uitsluiting van alle andere bepalingen, clausules of algemene voorwaarden. De Klant ziet erop toe dat de rechten en verplichtingen van de Partijen door zijn Gebruikers worden nageleefd.
In uitzonderlijke gevallen kan van de bepalingen van de AV worden afgeweken voor zover deze afwijkingen vooraf schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de overige bepalingen.
de toepassing van de overige bepalingen van de AV.
De verkoper behoudt zich het recht voor de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elk gebruik na deze datum.
De algemene gebruiksvoorwaarden, “GCU” van het Platform maken integraal deel uit van deze AV.

2. 2. Abonnementsdiensten
Er worden verschillende abonnementsformules aangeboden aan de Klant, die vrij is om er een te kiezen in functie van zijn meest waarschijnlijke gebruik, hierna “de Bestelling” genoemd.
De bestelling van de Diensten is definitief wanneer de Klant op de knop “Ik neem een abonnement” op het Platform klikt, na de verschillende verplichte velden te hebben ingevuld, waaronder eventueel de betaling via een van de verschillende aangeboden methoden, en dus na een account te hebben aangemaakt. De toegang tot de Klantenrekening is functioneel enkele minuten na het klikken op de knop “Ik schrijf me in”.
Voor alle specifieke verzoeken kan de Klant rechtstreeks contact opnemen met de Verkoper via het Platform.
Bij het afsluiten van het abonnement wordt een promotie toegekend aan alle nieuwe bestellingen: het gaat om de eerste maand gratis gebruik. Dit aanbod is alleen beschikbaar voor het eerste abonnement en is slechts eenmaal geldig per rechtspersoon, d.w.z. per Klant. In het geval van consortia, dochterondernemingen, meerdere organisaties met dezelfde rechtspersoonlijkheid is de promotie alleen geldig voor het eerste abonnement.

Aan het einde van de gratis maand wordt de Klant een betalingsvoorstel gedaan. Na ontvangst van de betaling wordt de Bestelling als vast en definitief beschouwd voor de door de Klant gekozen duur. Elk verzoek tot wijziging moet door de Verkoper naar eigen goeddunken worden gevalideerd na een verzoek van de Klant via het Platform. Bij gebrek aan betaling is de account – en dus het gebruik ervan – ontoegankelijk voor alle gebruikers.
Het staat de Klant vrij om voor het einde van de gratis maand een betalend abonnement te kiezen.

3. Betaling
Het staat de Gebruiker vrij om bij het plaatsen van de Bestelling de voor hem beschikbare betalingswijze te kiezen die hem het best past tussen kredietkaarten/debetkaarten en bankoverschrijving. In ieder geval is de Bestelling pas definitief na ontvangst van het geld door de Verkoper.

Dit is een eerste betaling voor de gehele door de Klant gekozen periode. Er wordt geen terugbetaling gevraagd aangezien de terugtrekkingsperiode wordt gedekt door de 1ste maand gratis.
Zodra de Bestelling definitief is afgesloten, ontvangt de Klant een door de Verkoper naar behoren opgestelde factuur in het opgegeven e-mailadres.

4. Toegang tot het Platform
Het Platform is toegankelijk voor alle door de klant aangewezen Gebruikers. Deze laatste kan het gebruik ervan beperken via het admin-platform. Zij blijft de enige beheerder van de door de gebruikers verzamelde informatie (visitekaartjes).

De klantenaccount – facturatie en administratie – is alleen toegankelijk voor de door de klant aangewezen beheerders die de genoemde account hebben aangemaakt vanaf het moment dat de Verkoper de betaling van het abonnement heeft ontvangen.

5. Duur van de rekening
De Klant is vrij in de keuze van de looptijd van de Account.
Aan het einde van de geselecteerde duur wordt de Account automatisch verlengd voor de initiële duur door een betalingsverzoek voor te stellen dat identiek is aan de aanvankelijk geselecteerde modus. Na ontvangst van de betaling door de verkoper wordt het account behouden of opnieuw geactiveerd.

Als de Gebruiker of de Klant de applicatie zou sluiten of verwijderen, zou de Bestelling actief blijven tot de aanvankelijk gekozen termijn, tenzij de Klant specifiek verzoekt om de verwijdering van de meegedeelde gegevens.

In geval van niet-betaling aan het einde van de Bestelling, zal de Account onmiddellijk ontoegankelijk zijn voor de Klant, evenals voor al zijn Gebruikers, die dan de toegang tot de geregistreerde gegevens en de inhoud ervan in het algemeen zullen verliezen.

De Verkoper bewaart de door de klant verzamelde gegevens, evenals gebruikersinformatie, voor een periode van maximaal 36 maanden, tenzij de klant uitdrukkelijk om verwijdering verzoekt. Verkoper zal dan binnen 15 werkdagen presteren.

Bij beëindiging vervallen alle rechten van de Klant – met uitzondering van het bewaren van gegevens – met onmiddellijke ingang.

6. Accountinhoud
Zodra het Account is aangemaakt, hebben de Klant en zijn Gebruikers toegang tot het Platform; ze kunnen dan het virtuele visitekaartje van het bedrijf maken en dat specifiek voor elke gebruiker. Om dit te doen, kunnen ze de inhoud van hun keuze (afbeelding, logo, tekst, enz.) integreren of downloaden, zolang deze compatibel is met de elementen van het Platform; gebruikstags zijn beschikbaar op het Platform bij het aanmaken van het virtuele visitekaartje.

De Klant is verantwoordelijk voor de elementen die via zijn Gebruikersaccounts worden gepubliceerd.
De Klant erkent dat hij voor al deze gegevens over de nodige rechten beschikt voor het gebruik ervan (licenties, rechten, toestemming en autorisatie), hij schendt geen rechten van derden, hij respecteert de goede naam van iedereen, hij respecteert welke wetgeving dan ook . Als een element bij de Verkoper wordt aangeklaagd omdat het de voorwaarden van deze overeenkomst niet respecteert, behoudt het Platform zich het recht voor om het account van de Gebruiker of de Klant geheel of gedeeltelijk tijdelijk of permanent op te schorten. De Klant garandeert dat alle op het Platform verstrekte informatie volledig, juist en waarheidsgetrouw is.

De Klant moet er ook voor zorgen dat hij over de nodige autorisaties beschikt ten aanzien van de gegevens van derden die hij zou kunnen communiceren, doorgeven op en via het Platform, maar ook over de veiligheid van de elementen (behalve malware, virussen, bugs, enz.).

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die op en via het Platform worden meegedeeld en verbindt zich ertoe de Verkoper te vrijwaren in geval van betwisting, met inbegrip van eventuele verdedigingskosten.

Het is de Klant door eigen toedoen, door een van zijn Gebruikers, of door een derde handelend namens de Gebruiker, verboden om de volgende feiten te doen:

  • Kopieer, wijzig, wijzig elk element van een derde partij
  • Zich voordoen als een persoon of entiteit of contactgegevens verstrekken en/of anderszins
    onjuiste of misleidende persoonlijke informatie
  • Gebruik het Platform voor andere doeleinden dan waarvoor het in essentie bedoeld is.

Niet-naleving van deze verplichtingen door de Klant kan leiden tot opschorting, blokkering of sluiting van de Klantaccount. De Klant kan ook worden blootgesteld aan gerechtelijke, civiele en/of strafrechtelijke procedures.

7. Aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid van de Verkoper met betrekking tot het gebruik van het Platform is voor zover wettelijk uitgesloten. Dit is met name het geval voor alle schade, direct, indirect of gevolgschade, evenals voor schade in verband met corruptie of verlies van gegevens, winstderving of verlies van goodwill, maar ook in verband met het handelen of nalaten van dienstverleners samenwerken met de Verkoper (hosts of aanbieders van middelen van
betaling).

De Verkoper kan de op het Platform beschikbare diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of wijzigen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding aan de Klant.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een klantaccount. De Verkoper behoudt zich het recht voor om enige directe, indirecte of gevolgschade te eisen die verband houdt met een mogelijke overtreding in verband met dit voorschrift, met inbegrip van de kosten van verweer.

8. Overmacht
Indien de Verkoper door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn macht geheel of gedeeltelijk verhinderd is toegang tot het Platform te verlenen, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht is Verkoper bevoegd de toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper stelt de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte.
Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekende brief gericht aan de andere partij. De reeds door de Verkoper uitgevoerde prestaties zullen niettemin pro rata aan de Klant worden gefactureerd.

9. Intellectueel eigendom en gegevensbescherming
9.1. Alle gegevens (logo’s, handelsnaam, merk, uithangbord, foto’s enz.) blijven eigendom van hun respectievelijke eigenaars. De Klant stemt er echter mee in dat zijn handelsnaam en logo door de Verkoper voor alle doeleinden, ook voor commerciële doeleinden, mogen worden gebruikt op elk medium.
in de filosofie van de banner “Ze vertrouwen ons”.

9.2. De Verkoper heeft alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, op het Platform. Er worden door gebruik geen rechten ter zake overgedragen aan de Klant. Het is daarom verboden om in welke vorm dan ook, direct of indirect, enig element dat verband houdt met het Platform te reproduceren, evenals om handelsmerken, patenten, namen, acroniemen, logo’s, kleuren, grafische afbeeldingen of andere tekens die voorkomen op de ter beschikking gestelde elementen te wijzigen. op het Platform, en meer in het algemeen, om deze elementen te gebruiken of te exploiteren buiten het kader bepaald door de Algemene Voorwaarden of rechtstreeks aangegeven op het Platform.

9.3. De Verkoper is voornemens de geldende wetgeving in het algemeen na te leven en ziet toe op de eerbiediging van de mensenrechten, in het bijzonder de R.G.P.D. en de veiligheid van de verzamelde gegevens. Er wordt verwezen naar het Privacybeleid, toegankelijk op de website of via https://bizzcardz.eu/data-processing/

9.4. Het staat de Verkoper vrij om het logo van de Klant op zijn website te gebruiken onder de noemer “Wij vertrouwden”. In geval van verzet moet de Klant een e-mail sturen naar de verkoper met het verzoek de vermelding in te trekken. Verkoper krijgt hiervoor 15 werkdagen de tijd.

10. Opdracht
Elke gebruikersaccount is gekoppeld aan de Klant en op geen enkele manier rechtstreeks aan de Gebruiker; specifieke gegevens die specifiek zijn voor de gebruiker (foto, achternaam, voornaam, geïdentificeerd adres, enz.) mogen niet worden doorgegeven, overgedragen of toegewezen aan een derde partij.

11. Ontheffing
Het feit dat de Verkoper een van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet toepast, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking of een inbreuk op zijn recht om deze later geheel of gedeeltelijk toe te passen. De eventuele nietigheid van een clausule van deze Algemene Verkoopvoorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere clausules met zich mee.

12. Wijziging en aanpassing van de AV
Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden naar eigen inzicht te kunnen wijzigen. Bij de volgende validatie door de Klant zal de nieuwe versie van toepassing zijn. In geval van substantiële wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden die “onmiddellijke” toepasselijkheid vinden, wordt de Gebruiker op de hoogte gehouden en dient hij binnen 5 dagen (30 dagen voor de Consument en keuze voor opzegging zonder kosten of vergoeding) bezwaar te maken indien hij niet akkoord gaat . In geval van verzet kan de Verkoper ervoor kiezen om dit contract te beëindigen.

13. Territoriale jurisdictie en toepasselijk recht
Deze AV worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper, behalve voor de Consument (rechtsgebied van de woonplaats van de Consument).